అమరావతిలో రెండు ఎకరాల భూమి గురించి విమర్శించే టీడీపీ పార్టీ వాళ్లకి ఆధారాలతో సహా చుక్కలు చూపించిన పవన్ కళ్యాణ్,= ఈ వీడియో చూస్తే పవన్ కళ్యాణ్ ని విమర్శించడానికి కూడా ఇంక ఎవ్వరు సాహసించరు

Category:

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*